Algemene Voorwaarden

 1. Voorwerp en toepassingsgebied
1.1   Deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen enerzijds de fysieke of rechtspersoon die de diensten bij Eco-Test vof bestelt, in eigen naam of voor rekening van derden, zowel voor professionele als privédoeleinden (hierna “de Klant” genoemd) en anderzijds de Eco-Test vof (met maatschappelijke zetel te Wespelaarsesteenweg 68- 3150 Haacht – KBO BE 0644.550.548, hierna “Eco-Test vof” genoemd) of desgevallend enige andere rechtspersoon die in de plaats zou treden van Eco-Test vof.
 1. Algemene bepalingen & definities
2.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt. Enkel deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling van diensten bij Eco-Test vof. Deze algemene voorwaarden kunnen op elk ogenblik aangepast worden. 
2.2   De diensten van Eco-Test vof worden uitsluitend op het Europese grondgebied gepresteerd. Eco-Test vof kan de bestelling van de Klant uitsluitend aanvaarden indien het adres waarvoor de diensten worden besteld, in Europa ligt. De Klant zal het feit dat hij de door Eco-Test vof gekozen taal (tenzij uitzondering, is dit de Nederlandse taal) niet voldoende beheerst, niet kunnen inroepen om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.
2.3.   De Klant bestelt de diensten steeds in zijn eigen naam en voor zijn eigen rekening en kan zich niet beroepen op uitzonderingen (in rechte of in feite) die samenhangen met een mandaat of een volmacht die door een of meerdere derden zijn toegekend, om de uitvoering van zijn verplichtingen tegenover Eco-Test vof of de verkoper uit te stellen, op te schorten of stop te zetten.
 1. Afsluiten van het contract op afstand
3.1 De diensten en de beschrijving ervan, die raadpleegbaar zijn op de website www.Eco-Test.be of die meegedeeld zijn door enig ander communicatiemiddel, binden Eco-Test vof niet en vormen geen aanbod in de burgerrechtelijke zin van het woord. Bijgevolg volstaat het niet om een aanvraagdocument van Eco-Test vof Diensten in te vullen om een contract af te sluiten dat op dergelijke diensten betrekking heeft. Het dienstencontract wordt afgesloten wanneer de bestelling schriftelijk of mondeling door een vertegenwoordiger van Eco-Test vof wordt bevestigd. Eco-Test vof of de verkoper behouden zich het recht voor om bijkomende inlichtingen te vragen en – bij afwezigheid daarvan – de uitvoering van de bestelling te weigeren.
 1. Uitvoeringsmodaliteiten
4.1   De vervulling van alle hierna omschreven verplichtingen in hoofde van de Klant vormt op ieder ogenblik een noodzakelijke voorwaarde voor de uitvoering van de prestaties door Eco-Test vof. Bij iedere niet-naleving van één of meerdere hierna omschreven verplichtingen, kan Eco-Test vof hetzij afzien van de uitvoering van de opdracht, hetzij deze opdracht uitvoeren mits bijkomende prestaties, die afzonderlijk zullen aangerekend worden.
4.2 De Klant dient schriftelijk en tijdig, dit is minstens 48 uur op voorhand (zaterdag, zondag en officiële feestdagen niet meegerekend) volledige en duidelijke instructies, mededelingen, technische en/of administratieve inlichtingen met betrekking tot een opdracht aan Eco-Test vof te bezorgen, zodat het werk correct kan voorbereid worden.
Als informatieverstrekker staat enkel de Klant in voor de juistheid en volledigheid van alle instructies en mededelingen. Hij zal Eco-Test vof vooraf in kennis stellen van alle gekende, reële of mogelijke gevaren in verband met een bestelling.
4.3 De Klant dient ervoor te zorgen dat het personeel van Eco-Test vof de beschikking krijgt over alle toelatingen noodzakelijk tot het betreden van de plaats van uitvoering van de opdracht en moet alle noodzakelijke stappen ondernemen om obstakels voor of onderbrekingen in verband met de uitvoering van de diensten te voorkomen of weg te nemen, en dat indien nodig er een afgevaardigde van de Klant ter plaatse aanwezig is die de nodige toegangen verschaft. Het meegedeelde tijdstip van aanvang van een plaatsbezoek is indicatief.
Door overmacht kan een vertegenwoordiger van Eco-Test vof steeds later zijn dan voorzien. Indien de Klant of de vertegenwoordiger van de Klant de locatie van keuring verlaat of wanneer de vertegenwoordiger van Eco-Test vof langer dan 30 minuten moet wachten om zijn opdracht te kunnen starten, is de klant verplicht een schadevergoeding te betalen zoals voorzien in de algemene voorwaarden.
4.4 De prestaties worden slechts uitgevoerd in omgevingsvoorwaarden die verenigbaar zijn met een goede uitvoering van de opdracht, in het bijzonder qua temperatuur, verlichting, bescherming tegen weersinvloeden, en arbeidsveiligheid en -hygiëne in het algemeen. De Klant dient op regelmatige en doeltreffende wijze de controles te verzekeren die te zijnen laste zijn.
4.5 Eco-Test vof kan de uitvoering van de aangeboden diensten aan derden toevertrouwen.
 1. Verslagen en rapporten
5.1 De verslagen, rapporten of certificaten (hierna “Verslagen” genoemd) worden opgesteld in naam en voor rekening van de Klant, zelfs wanneer deze heeft verklaard dat hij voor rekening van een derde optreedt. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat deze verslagen enkel de feiten weergeven zoals opgetekend door Eco-Test vof op het ogenblik van de interventie zelf en binnen de grenzen van de ontvangen instructies.
5.2   De Verslagen worden opgesteld en opgestuurd in één enkel exemplaar. De Verslagen worden opgestuurd per post en/of e-mail en nadat de Klant de diensten volledig (hoofdsom, intresten en kosten) heeft betaald.
5.3 De Verslagen moeten steeds in hun geheel en in de context ervan worden voorgelegd en/of vermeld. Eco-Test vof is niet verplicht om te verwijzen naar of verslag uit te brengen over feiten of omstandigheden die vallen buiten de ontvangen instructies of de toegepaste alternatieve parameters.
5.4 Eco-Test vof neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor de bewaring van het Verslag. Het is bijgevolg de verantwoordelijkheid van de Klant om het Verslag te bewaren, overeenkomstig het
onderstaande artikel “Eigendomsoverdracht”. Behoudens in geval van wettelijke verplichting of van een verplichting die uit een accreditatie volgt, dient Eco-Test vof na het verstrijken van de termijn van 36 maanden nadat het origineel is verstuurd, geen nieuwe kopie van een Verslag te bezorgen aan de Klant.
 1. Aansprakelijkheid
6.1 De verplichtingen van Eco-Test vof zijn beperkt tot de verplichtingen die de Regelgeving inzake oplegt. Eco-Test vof kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor zover ze haar prestaties uitgevoerd heeft overeenkomstig de voorschriften van deze regelgevingen.
6.2   De Klant erkent dat, door een dienstencontract af te sluiten, Eco-Test vof zich niet in de plaats stelt van de Klant, en de Klant evenmin ontslaat van zijn verplichtingen. Eco-Test vof neemt geen enkele verplichting van de Klant tegenover enige derde op zich, beperkt of vernietigt deze niet, en ontlast de Klant er niet van.
6.3 Elke klacht moet schriftelijk en zo snel mogelijk neergelegd worden na het einde van de controleprestaties of na de overhandiging van het verslag. Indien binnen de 30 dagen volgend op de ontvangst van de klacht blijkt dat Eco-Test vof in zijn verplichtingen is tekort geschoten, dan zal Eco-Test vof op eigen kosten een nieuwe opdracht uitvoeren om de Eco-Test vof Diensten te presteren die het voorwerp van de klacht uitmaken.
6.5   Onder voorbehoud van het 1ste lid, draagt Eco-Test vof geen enkele aansprakelijkheid tegenover de Klant of derden:
ingeval van verlies, schade of uitgaven die voortvloeien uit:
– Elektrische keuring van een erkend keuringsorganisme die uitgevoerd werd in opdracht van Eco-Test vof;
– het feit dat de Klant zich niet heeft gehouden aan eender welke van zijn verplichtingen die in deze algemene voorwaarden of in het dienstencontract zijn beschreven;
– of uit elk onjuist resultaat, verslag of attest dat volgt uit een onduidelijke, foute, onvolledige, dubbelzinnige of valse informatie die aan Eco-Test vof of aan een van haar vertegenwoordigers is bezorgd.
– in geval van verlies van winsten, verlies van productie, verlies van activiteiten of kosten die gemaakt worden door een onderbreking van de activiteiten, verlies van inkomsten, verlies van opportuniteiten, verlies van contracten, verlies van verhoopte winst, verlies van gebruik, verlies van Clientèle, of aantasting van de reputatie, het niet realiseren van voortijdige besparingen, kosten of uitgaven die gemaakt zijn om producten terug te roepen, kosten of uitgaven die gemaakt zijn om het verlies te beperken, en het verlies of de schade die voortvloeit uit vorderingen die zijn ingesteld door derden (inclusief, zonder dat dit beperkend is, vorderingen op basis van productaansprakelijkheid) die de Klant zou kunnen lijden.
6.6   De klant dient zijn verzekeraars op de hoogte te brengen van de inhoud van dit artikel en erop te letten dat de bewoordingen van dit artikel tegenover hen tegenstelbaar zijn.
6.7 Het totale bedrag van de aansprakelijkheid van Eco-Test vof tegenover de Klant omwille van verliezen, schade of uitgaven, ongeacht de aard of de herkomst ervan – uitgezonderd overlijden of
letselschade die berokkend worden aan een Klant die consument is – wordt voor elke gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de prijs exclusief BTW die aan Eco-Test vof betaald is op basis van het contract voor Eco-Test vof Diensten waarvan de niet-uitvoering de enige oorzaak voor het verlies, de schade of de uitgaven is.
6.8 Een vertraging in de uitvoering van de verplichtingen van Eco-Test vof of van de verkoper, om welke reden dan ook, geeft geen recht op schadeloosstelling en/of interesten. De termijnen, die te goeder trouw in de bestelling of het overzicht ervan zijn vermeld, zijn louter indicatief en vormen geen wezenlijke voorwaarde van het dienstencontract.
6.9 De taak van de EPB verslaggever in Vlaanderen is conform de richtlijn beperkt tot het rapporteren, registeren van gegevens. Zijn verantwoordelijkheid zal dus beperkt zijn tot de correcte rapportering van de feitelijke toestand van het gebouw in de EPB aangifte. Hij dient eveneens in te staan voor een tijdige aangifte. Hij draagt binnen het kader van zijn wettelijke functie geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het al dan niet halen van de energieprestatie-eisen.
6.10 Dit betekent evenwel dat de overige verantwoordelijkheden met betrekking tot de energieregelgeving bij de architect blijven. Vanaf het concept tot aan de oplevering zal de architect de prestatie-eisen voor ogen moeten blijven houden.
6.11  Men kan beroep doen op een energiedeskundige die zowel in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase de taken en verantwoordelijkheden in verband met de naleving van de regelgeving op zich neemt. Desgevallend kan de wettelijke taak van de EPB veslaggever uitgebreid worden met een adviserende functie in ontwerpfase en een controlefunctie tijdens de uitvoering der werken.
 1. Intellectuele eigendom
7.1   Alle intellectuele eigendomsrechten en alle rechten van welke aard dan ook, op het Verslag en op de gegevens die erin staan, blijven de exclusieve eigendom van Eco-Test vof, niettegenstaande elke andersluidende bepaling. Door de uitvoering van dit contract verkrijgt de Klant een beperkt gebruiksrecht van het Verslag als dusdanig, voor zijn strikt persoonlijke behoeften, en desgevallend voor de persoonlijke behoeften van elke opvolger zoals de eigenaar of de huurder van het goed, met dien verstande dat alle andere rechten op reproductie, publieke mededeling, verspreiding, het maken van uittreksels of opnieuw gebruiken van het Verslag of van de gegevens die erin staan, uitdrukkelijk voorbehouden worden aan Eco-Test vof.
 1. Eigendomsoverdracht
8.1 In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de Verslagen de uitsluitende eigendom van Eco-Test vof totdat de factuur volledig betaald is. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico op verlies of schade over op de Klant zodra deze in het bezit is van de Verslagen.
 1. Prijs en facturatie
9.1 De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
9.2 De vermelde prijzen kunnen steeds aangepast worden. Indien er een bestelling geplaatst wordt, geldt de prijs die op het ogenblik van de bestelling van toepassing is voor de overeengekomen diensten.
9.3 Additionele kosten als gevolg van een herziening van de EPB-software, wetswijzigingen, verzekeringen en overschrijding van de verschillende EPB voorcalculaties, ook te verstaan onder benaming berekeningsaanpassingen, simulaties, herberekeningen,… behoudt ECO-TEST vof het recht om deze aan 60-euro excl./uur aan te rekenen. 
9.4 Onder verschillende EPB simulaties, voorcalculaties, berekeningsaanpassingen, herberekeningen wordt er een totaal van 4 verstaan. Dit houdt de Initiële berekening met 3 additionele aanpassingen in. Wettelijk slechts één berekening/voorcalculatie. Zie link: Verantwoordelijkheden & Taken EPBverslaggever 
9.5 Een berekeningsaanpassing is een wijziging op de initiële voorcalculatie. Dit kan gaan van kleine tot grote aanpassingen. (Kleine tot grote aanpassingen kunnen verzameld worden in één aanvraag voor een berekeningsaanpassing.)
9.6 Onder kleine aanpassingen wordt er verstaan: Aanpassing van de samenstelling: -muren, -vloeren, en -daken. Aanpassing type en dikte isolatie. Aanpassing glas/profiel (vensters). Inrekenen thermische berekening vensters. Aanpassing aantal en type zonnepanelen. (Ook geldig voor de eindaangifte. Wanneer de uitgevoerde werken afwijken van de laatste voorcalculatie.)
 • Deze aanpassingen duren maximaal 1 uur en minimaal 20min. ECO-TEST vof behoudt het recht om deze aanpassingen aan 60-euro excl./uur in regie uit te voeren. Via teamtracker zal de bestede tijd worden vastgelegd.
9.7 Onder kleine aanpassingen wordt er verstaan: Aanpassing van het: -volume, -indeling binnenruimtes, -oppervlakte buitenschil, wijziging: -ventilatiesysteem, -centraal verwarmingssysteem/sanitair warm water, type hernieuwbare energie en type aard van de werken (Renovatie of IER). (Ook geldig voor de eindaangifte. Wanneer de uitgevoerde werken afwijken van de laatste voorcalculatie.)
 •  Deze aanpassingen duren ca. 2 tot ca. 4uur. ECO-TEST vof behoudt het recht om deze aanpassingen aan 60-euro excl./uur in regie uit te voeren. Via teamtracker zal de bestede tijd worden vastgelegd.
9.8 Ingeval de Klant de aanvaarde opdracht geheel of gedeeltelijk mocht annuleren respectievelijk de overeenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk verbreken, niet of laattijdig aanwezig was, is hij aan Eco-Test vof van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijkstaande met 50% van de prijs met een minimum van 75 euro van alle opgedragen en voorziene prestaties, onverminderd het recht een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe grond mocht bestaan.
10 Prijsherziening
10.1 De prijsoffertes van Eco-Test vof zijn tot 1 maand na offertedatum geldig. Alle tussen de Klant en Eco-Test vof overeengekomen prijzen zijn slechts geldig tot 31 december van het jaar waarin de overeenkomst werd gesloten, en kunnen telkens per 1 januari van de daarop volgende jaren worden aangepast. De sedert meer dan 6 maanden gemaakte prijslijsten worden louter als indicatief
beschouwd en verbinden Eco-Test vof niet, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Zolang de prijsofferte niet is aanvaard, reserveert Eco-Test vof zich het recht deze te herzien.
 1. Betalingsvoorwaarden
11.1 De Klant heeft onderstaande modaliteiten om zijn bestelling te betalen:
–   volledige betaling ter plaatse (contant)
–   betaling per overschrijving na ontvangst van de factuur binnen de 14 dagen
– betaling op het adres van de maatschappelijke zetel na uitvoeren van de opdracht binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur.
11.2 De factuur moet uitsluitend en persoonlijk aan Eco-Test vof of zijn vertegenwoordiger betaald worden. Bijgevolg kan het nooit zo zijn dat Eco-Test vof de betaling bij derden moeten opvragen.
11.3 Wanneer de Klant een factuur op (andere) naam of bedrijf wenst, dient men dit te melden voor de uitvoering van de opdracht.
11.4 De verslagen worden naar de Klant verstuurd zodra Eco-Test vof de betaling ontvangen heeft.
 1. Achterstallen en weigering tot betaling
12.1 Bij achterstallige betalingen behoudt Eco-Test vof zich het recht voor om haar prestaties zonder aanmaning op te schorten en deze, behoudens andersluidend bericht van de Klant, te hervatten zodra de betaling in orde is.
12.2 Elke weigering om te betalen, om welke reden dan ook, moet uiterlijk vóór het begin van de aanvang van de opdracht meegedeeld worden. Indien de betaling ter plaatse is voorzien, moet de weigering of onmogelijkheid om te betalen uiterlijk vóór de aanvang van de opdracht, aan Eco-Test vof of zijn vertegenwoordiger ter plaatse meegedeeld worden.
12.3 Elk (geheel of gedeeltelijk) onbetaald bedrag zal automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling als volgt vermeerderd worden:
een verplaatsingsvergoeding die de verplaatsingskosten dekt;
alle andere facturen, ook diegene die op de dag van de controle of van de prestatie ter plaatse niet vervallen zijn, worden onmiddellijk eisbaar;
een vergoeding van 20% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 50 €), als inningsvergoeding;
moratoire intresten op de onbetaalde bedragen, berekend volgens de intrestvoet en volgens de Wet van 02 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en berekend per dag vanaf de vervaldatum.
12.4 Wanneer het contract voorziet dat de opdracht na ontvangst van de factuur wordt betaald, moet elke weigering om die factuur te betalen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur worden meegedeeld. In dat geval zal elk bedrag dat op vervaldatum (geheel of gedeeltelijk) onbetaald is, automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling als volgt vermeerderd worden:
alle andere facturen, ook diegene die niet vervallen zijn, worden onmiddellijk eisbaar;
een vergoeding van 20% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 50 €), als inningsvergoeding;
moratoire intresten op de onbetaalde bedragen, berekend volgens de intrestvoet en volgens de Wet van 02 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en berekend per dag vanaf de vervaldatum.
12.5 Elke wijziging van de situatie van de klant, zoals de verkoop of de inbreng van het volledige of gedeeltelijke vermogen, overlijden, handelingsonbekwaamheid, betalingsmoeilijkheden of staking van betalingen, vereffening van de goederen, gerechtelijke regeling, voorlopige opschorting van vervolgingen, concordaat, faillissement of enige andere gelijkaardige procedure, de ontbinding of de verandering van rechtsvorm, zelfs na de gedeeltelijke uitvoering van de contracten of van de bestellingen, leidt tot de toepassing van dezelfde maatregelen als diegene die hierboven zijn voorzien voor niet-betaling.
 1. Overmacht
13.1 Indien Eco-Test vof belet zou zijn om een van de diensten waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, uit te voeren of te voltooien, omwille van eender welke gebeurtenis, buiten haar wil om, inclusief – zonder dat deze lijst beperkend is – natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, sociale onlusten, het feit dat men geen toestemming, licenties of registraties kan bekomen, ziekte, overlijden of ontslag van de werknemer die met de opdracht belast is, of het feit dat de Klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, dan zal Eco-Test vof onmiddellijk contact nemen met de Klant om een nieuwe afspraak te maken. De uitvoering van de overeenkomst zal opgeschort worden tot de datum van de nieuw gemaakte afspraak.
 1. Confidentialiteit
14.1 Eco-Test vof en de Klant zullen alle vertrouwelijke informatie bekomen bij uitvoering van de opdracht strikt vertrouwelijk behandelen en zullen alles in het werk stellen om deze vertrouwelijkheid te handhaven ook na uitvoering van de opdracht.
 1. Overdracht van rechten en plichten
15.1 Geen van beide partijen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zijn rechten of verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden, waarbij de dochter-, zuster- en/of moederbedrijven van Eco-Test vof niet als derden worden aangezien.
 1. Verzekering
16.1 De Klant verbindt er zich toe zijn burgerlijke aansprakelijkheid behoorlijk en in voldoende mate te verzekeren bij een in België erkende verzekeringsmaatschappij en op eenvoudig verzoek van Eco-Test vof, het bewijs hiervan voor te leggen.
 1. Rechtsverval
17.1 Alle tegen Eco-Test vof gerichte vorderingsrechten vervallen door het enkel verloop van drie (3) maanden nadat de gebeurtenis, waarop de vordering steunt, zich heeft voorgedaan.
 1. Personeels af-/aanwerving door de Klant
18.1 Het is aan de Klant verboden het personeel van Eco-Test vof en diens dochter-, zuster- en/of moederbedrijven aan te werven of hoe dan ook gebruik te maken van hun diensten, tenzij mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van Eco-Test vof. Inbreuk op dit artikel zal van rechtswege aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding aan Eco-Test vof gelijk aan tweemaal het bruto jaarsalaris van het aan Eco-Test vof, diens dochter-, zuster- en/of moederbedrijven onttrokken personeelslid.
 1. Varia
19.1 Mochten een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig, ontoepasbaar verklaard worden, dan zal dit de geldigheid, de wettigheid of de tegenstelbaarheid van de andere bepalingen niet aantasten of verminderen.
19.2 Bij verbreking van de overeenkomst door één van de partijen om welke reden dan ook, zal de bron-file met name het EPB-bestand, bijhorende CAD-files en alle overige documenten m.b.t het dossier worden overhandigd aan de opdrachtgever.
 1. Uitvoeringsvoorwaarden
20.1 Er dient steeds gezorgd te worden voor een veilige toegang tot de te controleren woningen of installaties.
20.3 Onze vertegenwoordigers kunnen mogelijk zelf toestellen bedienen en manipuleren, zonder aanvaarding van enige verantwoordelijkheid..
20.4 Behoudens afwijkingen, vormen visuele inspecties de basis van onze dienstverlening zonder demontage van apparaten en/of toestellen door onze zorgen.
20.5 Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst mag de vertegenwoordiger van Eco-Test vof zich toegang verschaffen tot de te onderzoeken woning en installatie en het onderzoek verrichten zonder de aanwezigheid van de Klant, diens aangestelde of bevoegd geacht persoon. In de gevallen waarin de vertegenwoordiger van Eco-Test vof niet in de mogelijkheid zou worden gesteld het onderzoek uit te voeren, zullen de eraan verbonden kosten door Eco-Test vof in rekening worden gebracht.
 1. Toepasbaar recht en regeling van geschillen
21.1 Voor elk geschil over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van dit document zal een minnelijke regeling gezocht worden. Indien het conflict blijft bestaan, zal het opgelost worden volgens het Belgische recht, uitsluitend door de rechtbanken te Gent voor wie de zaak aanhangig zal gemaakt worden door de meest gerede partij; de partijen kiezen bij deze het Nederlands als taal voor de rechtspleging.
Translate »